HITZE NOTFALL SET

Mit den Hitze-Notfall-Sets von E.COOLINE können Sie sich oder anderen Personen bei hohen Temperaturen schnell und effektiv Kühlung verschaffen.

(function () { _tsRatingConfig = { tsid : 'X1E08CD8CB901D9B80192CE94648A996E', element : '#ts_review_sticker', variant : 'testimonial', reviews : '5', betterThan : '3.0', richSnippets : 'on', backgroundColor : '#FFDC0F', linkColor : '#000000', quotationMarkColor : '#FFFFFF', fontFamily : 'Arial', reviewMinLength : '10' }; var scripts = document.getElementsByTagName('SCRIPT'), me = scripts[scripts.length - 1]; var _ts = document.createElement('SCRIPT'); _ts.type = 'text/javascript'; _ts.async = true; _ts.src = '//widgets.trustedshops.com/reviews/tsSticker/tsSticker.js'; me.parentNode.insertBefore(_ts, me); _tsRatingConfig.script = _ts; })();